Cải cách hành chính

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
Ngày 01/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký xe tạm thời; thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá (sau đây gọi chung là đăng ký xe); hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể; biểu mẫu, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, xác định năm sản xuất của xe và biển số xe.
Theo đó, Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. Đồng thời, Thông tư 24/2023/TT-BCA thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đã được bãi bỏ một phần theo Thông tư 65/2022/TT-BCA bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật). Điều khoản chuyển tiếp trong Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:
- Đối với xe đã đăng ký biển số 5 số trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.
- Đối với xe đã đăng ký biển số 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.
- Đối với xe đã đăng ký biển số 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định Thông tư 24/2023/TT-BCA.
- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, từ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư 24/2023/TT-BCA thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.
- Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA.
- Mẫu chứng nhận đăng ký xe, ban hành kèm theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển số 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết.
 Xem toàn văn Thông tư 24/2023/TT-BCA tại đây.
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Số điện thoại: 0692 646 646
Email: catinh@phutho.gov.vn;
tiepnhanphananhkiennghi@mps.gov.vn
Website: http://pakn.dichvucong.gov.vn
Cơ quan tiếp nhận Phản ánh kiến nghị:
Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Phú Thọ    (51 Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ).

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 84
Tổng số lượt truy cập: 65211